آمادگی جنگنده های J ۱۵ ارتش چین برای حمله به مواضع داعش

آمادگی جنگنده های J ۱۵ ارتش چین برای حمله به مواضع داعش