غزل چت

غزل چت ,چقدر زیباست غزل گفتن زیرا که عاشقانه است.غزل چت خیلی شیک و ساده اما دختر پسند می باشند.غزل چت دارای درجات اختصاصی میباشد.ورود به غزل چتghazalchatغزل شهریار