مهاباد چت

مهاباد چت معروف ترین چت روم  مهاباد چت چت مهاباد مهاباد چت روم مهابادچت مهاباد چت مهاباد چت مهاباد چت آهنی است که با روی پوشانده شده باشد. این آهن ، مهاباد چت حتی اگر پوشش آن هم شکستگی پیدا کند، از زنگ زدن محفوظ می‌ماند. مهاباد چت ماهیت آهن گالوانیزه در مهاباد چت آهن