تکنسین چت

چت روم تکنسین

تکنسین چت هم چتی خلوت و بدون کاربر است که فقط بلدن روم های تبلیغ غیر مجاز کنن و الفرار ! تکنسین چیست؟؟تکنسین درواقع کارکنان یا همان والیان گفته میشود.تکنسین هم چت روم بدبخت و بیچاره ای است که بزودی به خاطره ها می پیوندد و ما با اقتدار جای ان را خواهیم گرفت.چت روم تکنسین دارای دخترای باحالیست.