غزل چت

چت روم غزل فارسی

چت ایرانی غزل چت

غزل چت مدیری ارومیه ای دارد که با تاثیر از لهجه خود غزل را به شکل خنده داری انتخاب کرده استqazalchatخخخ بجای غ ,کیو گزاشته است.چت روم غزل چت فراز نشیب زیادی داشته و مدتی سئو شده واهم کنون در ملی طرح پشتیبانی میشود.اصلا این چت روم تکلیفش با خودش معلوم نیست چه برسد با مدیرش..قالب های متفاوت غزل چت و تغییر پی در پی طراحی در افت این چت روم بی تاثیر نبوده است.غزل چت مدیرش فردیست بنام امید کرد خخخخ که پدر مارو در اورد هی درجه میخواست و ایکون جدید تاج مدیریت.ادرس جدید غزل چت و ادرس همیشگی برای ورود دختران غزل چت اینجاست.

غزل چت
غزل چغزل چتت