ارمان چت

ارمان چت فارسی در سال ۱۳۹۰ تاسیس  شد وشامل و بلاگ بزرگ ارمان ،اتاق گفتگویی انلاین ارمان ،تبل یغات ار مان ،جامعه ای مجازی ارمان ،شرایط مدیریت ونظارت درارمان چت ،و ب سایت تب لیغات ارمان چت ،وب سایت تفریحی ار مان در خدمت همه دختر وپسر هایی ناز ایرانی می باشد