گردن زدن پیرمرد سوری توسط جنایتکاران داعش +تصاویر

این گروه تروریستی یک پیرمرد سوری را به جرم جادوگری در ملاء عام در استان حلب در شمال سوریه گردن زد.
داعش به دلیل اینکه کتابی در خصوص سحر و جادو در منزل این پیرمرد سوری پیدا کرده بود، او را جادوگر خواند.
گروه تروریستی داعش به صورت روزانه تعدادی از مردان سوری را در مناطق مختلف این کشور به جرم های معمولا واهی اعدام می کند تا در میان مردم سوریه ترس و رعب ایجاد کند.
بخش زیادی از استان حلب از جمله شهرهای «باب» و «منبج» در اشغال داعش است و قوانین ویژه این گروه تکفیری در این مناطق اجرا می شود.