ارال چت

ارال چتی که وضعیت هویتی مشخصی ندارد زیرا از دیرباز نامش در لیست کلمات کلیدی سئو قرار میگرفته و هم اکنون نیز وجود دارد.ارال چت به قولا بزرگترین چت روم ایرانیست.