آواکس چت

آواکس چت محبوب و نامی اشنا در میان چت ها ! آواکس نام یک نوع سیستم الکترونیکی رادار محور می باشد.چت های زیادی روی نام اواکس چت مانور داده اند..چت اواکسی ها. اواکسیا چت