دیانا چت

چت روم دیانا با توجه به تایتلش نشان میدهد مدیریتش فردی کرمانیست.کرمان چت روم دیانا !دیانا چت روش خیلی مناسبی را در پیش نگرفته زیرا در همین شروع کار از کلمات و متای تکراری استفاده کرده است البته به اشتثنای عنوانش که نشان میدهد این چتروم برای کرمانی ها می باشد.

چت دیانا وبسایت دیانا چت ورود به چتروم دیانا چت